Af Kim Hornbech (C) Førstesuppleant Rebild Byråd

 

REBILD: Mens efterårsvinden ruskede i landskabet, søgte byrådet sammen til det, der skulle blive det sidste byrådsmøde i Terndrup. Indenfor afløste blide briser og orkanstød hinanden efterhånden, som dagsordenen skred frem.

Byrådsmødet var indledningsvist særligt præget af den såkaldte kapacitetsudfordring i Skørping, og der var i den forbindelse dukket en række tilhører frem; både forældre og børn. De fleste gik dog inden selve mødet, og for at imødekomme tilhørerne, blev punktet rykket frem. Dog var det først nødvendigt at indsætte en vikar for Allan Busk (fælleslisten), som var blevet sygemeldt for en længere periode. Sidsel Simonsen indtrådte som afløser.

Kapacitetsudfordringen i Skørping handler om at børnehaven er for lille, og derfor er det nødvendigt at finde en midlertidig løsning, mens en ny børnehave bygges. Forvaltningens indstilling var, at man skulle flytte de ældste børn med deres pædagoger op på skolen, således at de får ekstra tid til at vænne sig til skolen, inden de skal begynde der til sommer. Dette førte dog til en række indsigelse, men afstemningen førte til at forvaltningens indstilling blev fulgt. CVR (15 stemmer) stemte for. Øvrige ti stemte imod.

Dernæst fulgte kommunens økonomivurdering; der har således været et merforbrug på 37,6 mio. kroner ud af et budget på 1,9 mia. kroner. Selv om det er en lille procentdel af det samlede budget, så er det stadig et meget stort beløb. De forskellige udvalgsformænd redegjorde kort for udfordringerne på deres område, og vurderingen blev herefter taget til efterretning.

Herefter fulgte behandlingen af lokalplan for Buderupholmvej, som skal sendes i høring. Der var dog uenighed om hvorvidt, man skal begynde på dette, inden man har færdiggjort den overordnede strukturplan. Derfor førte det igen til afstemning og med samme udfald: CVR (15 stemmer) stemte for. Øvrige ti stemte imod.

Herefter fulgte tre punkter, som kun gav anledning til få kommentarer, og som blev vedtaget enstemmigt. Først en sag om varmeplanlægning, som har udløst ekstra ekstra bloktilskud og dernæst to punkter om Skillingbro Undervejsbro, hvis drift man overtager, og dernæst midler til dokumentation af Skillingsbro.

Derefter fulgte endnu en gang diskussion om Ny Nibevej, og det gav endnu en gang anledning til uoverensstemmelser; denne gange var der dog kun få kommentarer, og det gik til afstemning, som endte med, at CVR med 15 stemmer stemte for, mens de øvrige ti stemte imod.

Næst på dagsordenen var fire sager, som hurtigt røg gennem byrådet og alle med enstemmig vedtagelse. Først var der vedtagelse af at arbejde videre med fortov på Haverslevvej, dernæst trafikforskønnelse på Østergade i Bælum og endelig to sager om RenoNord. Først skulle byrådet tage stilling til, om man kunne ændre navnet til Nordværket og dernæst tilmelding af samme til Forsyningstilsynet.

Det næste punkt på dagsordenen handlede om omgørelsesprocenten. Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år, hvor mange ankesager kommunerne har tabt, og Rebild Kommune placerer sig fint i denne sammenligning. Byrådet tog dette til efterretning.

De sidste to sager på dagsordenen gav begge anledning til debat og afstemning. Først var der debat om, hvorvidt kommunen bør nedklassificere veje fra private byggemodninger. Dette var en del af budgetaftalen, og derfor stemte CV for. Det samme gjorde Leon Sebbelin, mens Pia Elberg undlod at stemme. De øvrige ti stemte imod.

Sidste punkt på den ordinære dagsorden handlede om Ravnkilde Skole, som skal lukkes som følge af budgetaftalen. Dog var der rejst et forslag om at udsætte denne beslutning et år, således at Ravnkilde vil kunne lave en friskole. Dette fandt dog ikke flertal i byrådet.

Byrådsmødets åbne del fandt dermed sin afslutning, og de få tilhører, der havde holdt ud hele vejen, forlod byrådssalen. Der havde været punkter, hvor der var blevet gået til stålet i debatten, og der var punkter, hvor man havde fundet sammen i fælles latter, og således sluttede denne aften i nærdemokratiet.

e-max.it: your social media marketing partner