STØVRING: Støvring Vandværk a.m.b.a. har afholdt sin årlige generalforsamling på Shell Motel i Støvring. Formand Lynge Terp aflagde beretning for  året  2018, der blev betegnet som spændende med mange aktiviteter.

Støvring Vandværk har fået 113 nye andelshavere. Vandværket har nu 3.453 andelshavere.

Der er oppumpet 503,644 m3 vand, en stigning på 57.286 m3. Den store stigning skyldes langt større forbrug i den ekstrem tørre sommer sidste år samt ændret aflæsningstidspunktet. Formanden kom i sin beretning også ind på værkets vandkvalitet og de mange analyser der er foretaget på vandværkerne, i ledningsnettet og ved forbrugerne. Alle vandanalyser lever fuldt op til grænseværdierne. 

Støvring Vandværk har fået 113 nye andelshavere. Vandværket har nu 3.453 andelshavere.

Der er oppumpet 503,644 m3 vand, en stigning på 57.286 m3. Den store stigning skyldes langt større forbrug i den ekstrem tørre sommer sidste år samt ændret aflæsningstidspunktet. Formanden kom i sin beretning også ind på værkets vandkvalitet og de mange analyser der er foretaget på vandværkerne, i ledningsnettet og ved forbrugerne.

Vandværket har siden 2015 haft en målsætning om udskiftning af gamle jernstik, samt jernledninger. Der er nu udskiftet ca  halvdelen af de i alt  575 stik der skal udskiftes. I 2018 er alle vandstik og jernledninger på Bymarken i Sørup udskiftet.

Af større nyanlæg er færdiggørelse af boring 4 på kildepladsen på Hæsumvej, og der er foretaget omlægning af vandledninger ved etablering af den nye rundkørsel på Rådyret, og PlC styringen er udskiftet  og herudover etablering af vandforsyning til alle nye forbrugere.

Det skrider fremad med etableringen af den nye kildeplads på Hæsumvej 104, og der er foretaget en boring på stedet. Der arbejdes pt. med et  omfattende undersøgelsesprogram som er nødvendig for at få en indvindingstilladelse. 

I 2019 er der planlagt en del nyanlæg. Den  nye kildeplads forventes at blive færdig til efteråret. Der skal lægges nye vandledninger fra Hobrovej langs Klepholmvej under banen, til forsyning af nye udstykninger i Støvring Ådale.

I 2019 er der allerede etableret stik til 42 rækkehuse på Høje Støvring samt VK’s byggeri af 14 lejligheder på Hobrovej  sammen med Jutlander Bank. Støvring Vandværk har overtaget Lundehusvejens Vandværk med 10 forbrugere. Næstformand 

Hans Jørgen Schmidt redegjorde for det nye Vandværkssamarbejde  der  arbejdes med i Rebild Kommune. Samarbejdet består af Rebild Vandråd, Rebild Kommune og de 44 almene vandværker i Rebild Kommune. Vandværks samarbejdet skal fremover finansiere BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder).

Lynge Terp kunne oplyse at han har været med i bestyrelsen siden 1971 hvor der var 750 forbrugere, og han har været formand siden 1984. Den nu afgående formand sluttede bestyrelsens beretning med at rette en stor tak til alle håndværkere for et godt og veludført arbejde  og behageligt samarbejde igennem alle år. Der var ligeledes en stor tak til bestyrelsen for et spændende og godt samarbejde igennem alle år.

Kasserer Kurt Rasmussen fremlagde årsrapport for 2018 som viste et underskud  på 93.488 kr. Likviditetsbudget for 2018 viste et underskud på 948.000 kr. 

Kurt Rasmussen og Jan Rytter blev genvalgt til bestyrelsen. Lynge Terp ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Louise Appel Bjergbæk. Som suppleant blev Poul Erik Lykke Hansen genvalgt. Nyvalgt blev Sine Winther Skriver. Bestyrelsen består herudover af Hans Jørgen Schmidt og Kaj Kragelund.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Hans Jørgen Schmidt som formand, Jan Rytter som næstformand, og Kurt Rasmussen som kasserer og sekretær.

Generalforsamlingen sluttede med at næstformand Hans Jørgen Schmidt rettede en stor tak til den afgående formand Lynge Terp for sit lange virke og store arbejde for Støvring Vandværk.

e-max.it: your social media marketing partner