Fortællingen om skovens to hvide jomfruer…

onsdag, 6. november 2019

På mine ture i og omkring Rold Skov har jeg været på en del steder, hvor gamle sagn fortæller spændende historier.

Modeopvisning på Himmerlandshave Ældrecenter

onsdag, 6. november 2019

I sidste uge blev der holdt modeopvisning på Himmerlandshave med ca. 40 deltagere. Efter velkomst og fælles morgensang blev der serveret kaffe og boller af morgenfriske frivillige damer.

Frivillige og elevstyrede fagaktiviteter

onsdag, 6. november 2019

På Støvring Gymnasium handler faglighed ikke kun om karakterer, men om sammenhold og læring.

Den forladte kirke - Buderup Ødekirke

onsdag, 6. november 2019

Når man kører mellem Støvring og Skørping, så kommer man forbi en kirke. Den ligner til forveksling andre kirker med hvidkalkede vægge, og gravsten, der står på en kirkegård med et stendige.

Sognegården i Ellidshøj holder café-aften

onsdag, 6. november 2019

Kai Bohsen kommer og fortæller om Humor og muntre oplevelser fra kirkens verden torsdag den 14. november.

Mange nye medlemmer af Kinorevuens Venner

tirsdag, 5. november 2019

SKØRPING: Hvervekampagnen, som har kørt i september og oktober i Kinorevuen, er blevet en succes. 

Let forret - 8 personer

tirsdag, 5. november 2019

Ørredmousse
•  2 ørredfileter – moses med gaffel
•  Saft af ½ citron
•  2 spsk skyr 
•  evt. lidt mayonnaise
Salt og peber
•  Purløg, persille eller rød havesyre

1 glas rød stenbiderrogn

8 vagtelæg, kogt 4 min / 4 æg, 

kogt 7-8 min.

Salat

32 store rejer

Godt brød

_ _ _

Engang imellem længes jeg sådan efter at se gode venner – og at lave god mad til dem. Det er mig en meget stor fornøjelse – både at se dem og at servere mad for dem. Vi har haft 6-8 mennesker nogle gange her i efteråret, og hver gang har det været særdeles hyggeligt!!

Serveringen har været forskellig hver gang, men der er noget, der går igen, nemlig min store lidenskab for fiskeretter: stegte skrubbefileter med grov remoulade, gratineret ising, kulmule, pandekager med rejestuvning og sej med karryfløde. Og der har været lidt fjerkræ, såsom kyllingesalat og confiteret and. Der er altid plads til noget grønt, og et par gange har der været gode oste med tilbehør. Kage SKAL der være plads til. Hjemmebagt brød er et ’must have’, og gæsterne glæder sig med mig. I sidste uge fik vores gæster denne forret: Jeg kalder den LET FORRET, for det er ikke meningen, at den skal fylde for meget. Kan du ikke skaffe vagtelæg, så er ½ æg pr. pers. brugeligt. En ret af denne art kan varieres, lige som du lyster: Ørred kan udskiftes med varmrøget laks, de store rejer med flere små, den røde stenbiderrogn med sort rogn eller ørredrogn, osv. osv. Se hvad DIN fantasi kan klare for dig.

NB! De fleste ingredienser kan fås i gode supermarkeder i din egen by – i hvert fald i min.
Jeg valgte at vise denne forret i dag, og så må nogle af de andre retter komme senere.

 

Sønderholm-Frejlev Seniorer holdt fællesspisning

tirsdag, 5. november 2019

Socialt fællesskab er stadig lige populært.

Bænkebider-Blues i Rebild Bakker

tirsdag, 5. november 2019

Kim Larsen for fuld musik

onsdag, 30. oktober 2019

Støvring Seniorer havde i sidste uge besøg af duoen Danny Bruslund og Jes Christensen.

 Lokal-Debat Se flere artikler

​Budget 2020 er på plads i Rebild Kommune

tirsdag, 29. oktober 2019

REBILD: 21 ud af 25 medlemmer af byrådet i Rebild Kommune har i dag indgået budgetforlig for 2020-23. Det betyder, at Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, hvordan kommunens økonomi både kan sikre flere hænder til velfærd for stadigt flere borgere og samtidig skabe gode rammer for en fortsat positiv udvikling.

Forud for indgåelsen af dette budgetforlig vedtog byrådet en budgetprocedure for 2020-23, der har sikret velfærdsområderne ressourcer til det stigende antal børn og ældre. Flere borgere betyder, at der bliver brug for flere hænder til at levere velfærdsydelser i 2020-2023. Der er samtidig tilført midler til arbejdsmarkedsområdet til imødegåelse af den forventede udvikling på området. Det betyder, at der udover budgetforligets elementer samlet set er tilført 17 mio. kr. til budget 2020.

Borgmester Leon Sebbelin er tilfreds med budgetaftalen:

- Rebild Kommune er inde i en positiv udvikling, og som følge af det stigende børnetal tilfører vi skole- og dagtilbudsområdet i alt 10,5 mio. kr. Ældreområdet får 2,5 mio. kr., så vi også på det område sikrer den fremtidige velfærd. Det specialiserede socialområde styrker vi med 5,9 mio. kr., og vi sætter også ind i forhold til arbejdsmarkedsområdet med et løft på 7,5 mio. kr.

Leon Sebbelin fortsætter:

- Med budgetaftalen sikrer vi også ekstra midler til både børn og ældre samt til sundhed. På børneområdet tilføres midler til bedre normeringer i dagtilbud, og på skoleområdet tilføres flere midler til specialundervisning. Sundheds- og ældreområdet får også et pænt løft til at håndtere de udfordringer, der er på området.

Forligspartierne er desuden enige om at prioritere den forebyggende indsats. Dette sker blandt andet ved, at Fælles Indsats, kommunens tidlige indsats til børn i dagtilbud og skoler, bliver permanent. Tilbudene til unge og deres forældre under Mental sundhed videreføres ligeledes med det økonomiske løft på sundhedsområdet.

Kommunen investerer i budgetperioden i alt 355 mio. kr. i attraktive faciliteter og ny infrastruktur til kommunens borgere. Det gælder for eksempel børnehaver, skoler, byudvikling, byggemodning og kultur- og fritidsfaciliteter.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 har ikke været nemt på trods af en generelt solid økonomi. Rebild Kommune er stadig inde i en god udvikling med mange nye indbyggere, attraktiv bosætning og høj erhvervsfrekvens, men for at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2020 er tale om et rigtig godt budget, som både sikrer flere midler til velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:
Investeringer i børn og unge

Der tilføres 3 mio. kr. til forbedring af normeringer på 0-5 års området, heraf 2 mio. kr. fordelt efter socioøkonomi og 1 mio. kr. efter børnetal.

Der er pres på budgettet til specialundervisning og aktuelt gennemføres blandt andet en analyse af taksterne. Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i overslagsårene, der disponeres af Børne- og Familieudvalget til realisering af ny takststruktur.

Fælles Indsats, som sikrer den tidligere og forebyggende indsats for børn i dagtilbud og skoler, bliver et permanent tilbud fra 2020 med fast tilførsel på 0,75 mio. kr. pr. år. 

Udgifter til kørsel, særligt til børn i specialklasser og specialtilbud, har været stigende. Området tilføres derfor 2 mio. kr. pr. år.

Børnehaven i Nørager er nedslidt. Der afsættes 9 mio. kr. til ny børnehave i 2021.

Et aktivt liv - sammen

Driften på sundheds- og ældreområdet styrkes med et økonomisk løft på 6 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter under værdighedspujlen inkl. aflastningsplads på Ådalscentret samt sikring af indsats i forhold til mental sundhed.

Som en del af budgetforliget aftales i øvrigt igangsættelse af en analyse omkring det fremtidige behov for pleje- og ældreboliger.

Der er nu i alt afsat 10 mio. kr. til etablering af Menateket i forbindelse med Øster Hornum Hallen i 2022-23.

Fremtidssikring af de fysiske rammer

Der afsættes midler til projektering og realisering af udviklingsplanen for den kommunal ejede centergrund i Støvring Ådale. I 2020 etableres også sikker skolevej fra de eksisterende boliger i Å-dalen via en lukning for biltrafik i den eksisterende tunnel under banen og trafiksikring af vejen til Bavnebakkeskolen.

Derudover afsættes 1,5 mio kr. til en tunnelløsning under Nibevej, der kan sikre børn fra Høje Støvring sikker skolevej.

Arbejdet med at opspore fejlkoblinger og herunder spildevandshåndtering i det åbne land prioriteres fortsat.

Ligeledes afsættes midler til at opfylde et lovkrav om høje byskilte og placering i begge sider af vejen.

For at sikre fortsat attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen prioriteres i 2020 igangsætning af nye udstykninger af boliggrunde i Sørup og Haverslev og i 2021 i Nørager.

Cykelstier opprioriteres med 5 mio. kr. i budgetprioden. Der etableres ny cykelsti imellem Bælum og Terndrup i 2021/22. Cykelsti imellem Hellum og Skørping fremrykkes til igangsætning i 2020.

Et løft til socialdemokratiske mærkesager

tirsdag, 29. oktober 2019

Forliget om Rebild Kommunes budget tilfører yderligere penge til øget velfærd for børn, unge og ældre ud over de 17 millioner, der er tilført på grund af flere børn og ældre. Langt den største del af sparekatalogets forslag med indflydelse på børnefamilier, børn, unge, syge og ældres hverdag blev taget af bordet. Vores prioritet omkring cykelstier og sikker skolevej blev også tilgodeset. Alt dette havde en stor prioritet for os i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Børnefamilieområdet
Her tilføres ekstra penge til daginstitutioner og skoler, blandt andet til bedre normering, tidlig og forebyggende indsats samt specialundervisning.

Sundhed og ældre området. Der tilføres flere penge til videreførsel af værdighedspuljen. Den har fokus på trivsel, alt fra kost til den hjælp de ældre får i hverdagen, som skal resultere i bedre livskvalitet. Der er også afsat flere midler til aflastningspladser samt mental sundhed for sårbare unge.

Kultur og fritid 
Det er glædeligt, at de bebudede besparelser på Museum Rebild, lokale tilskud og tilskud til ledere og træneruddannelse blev taget af bordet. Derudover blev det muligt at tilføre økonomi til samarbejdet med Kulturen Rebild og bladet Derudad. Satsningen på bedre idrætsfaciliteter i hele kommunen blev udvidet til, at der nu er afsat 10 millioner til halprojektet Menateket i Øster Hornum.

Veje, stier og byudvikling. Cykelstien mellem Hellum og Skørping bliver fremrykket til opstart i 2020, og færdiggjort i 2021. Cykelstien mellem Bælum og Terndrup, fremrykkes til opstart 2021, færdiggjort i 2022. Planlægningen af trafiksikre skoleveje og infrastruktur i Støvring, samt opbakning til byudvikling i Haverslev og Sørup kom også med i det nye budget. Ny Nibevej er tættere på realisering, ved at der er afsat flere penge til projektet. 

Vi undgik desværre ikke helt besparelser, og dem ville vi gerne have været foruden. Men vi vurderede at risikoen ved ikke at være med i budgetforliget, ville få større konsekvenser på sundhed, ældre og specielt vores børn i daginstitutioner og skoler. Vi måtte acceptere en takststigning på SFO samt besparelsen på administrationen for at få enderne til at nå sammen.

Så vi er meget tilfredse med resultatet af budgetforliget. Tak til de andre partier for en konstruktiv afvikling af budgettet.

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe Rebild kommune: Allan Jæger

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00