På vegne af formændene for kommunens 8 folkeskoler

Uanset, hvor man bor eller ønsker at bo i Rebild Kommune, bør skolerne have et højt fagligt niveau, en elevtrivsel i top og et arbejdsmiljø for lærere, der gør det attraktivt at søge til Rebild Kommune. Satsede man endnu mere på kommunens folkeskole, vil det med stor sikkerhed trække flere nye borgere til kommunen.

• Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. Det giver os flere muligheder.

• Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati. Det giver helhedsorienteret velfærd.

• Vi satser på trivsel og læring fra starten. Tidlig indsats gør en forskel og er en investering i fremtiden.

Disse tre bullets er fra Rebild Byråds Vision 2030. Altså et pejlemærke for, hvordan man politisk ønsker og håber på, at kommunen ser ud om godt ti år.

Det er brede formuleringer, som de færreste – om nogen – kan have noget imod. Men skal man derhen, kræver det en langt mere målrettet satsning på folkeskolerne.

Uanset om skolen er stor eller lille, skal den enkelte skole være blandt de bedste – i Nordjylland men også sammenlignet med folkeskoler på nationalt niveau.

Et sådant sats vil efter vores bedste overbevisning være med til at øge Rebild Kommunes tiltrækningskraft af nye borgere, så Vision 2030 bliver til virkelighed.

Vi ved, at forældre til skolesøgende børn gør sig mange overvejelser om den lokale folkeskole – men også alternativer til denne – inden man flytter fra en kommune til en anden.

For vi ved også, at forældre sammenligner vores folkeskoler med folkeskolerne i andre oplandskommuner til Aalborg, fordi det er et væsentligt parameter for, hvor man vælger at slå sig ned.

Derfor er vi også af den overbevisning, at en samlet styrkelse af folkeskolerne vil øge tiltrækningskraften, uanset hvor i kommunen, man ønsker at bo.

I gennemsnit bruges der ca. 64.000 kr. per elev i Rebild Kommune, mens der i henholdsvis Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner bruges 71.000 og 73.000 kr.

Problemet er imidlertid, at den samlede økonomi ikke længere rækker.

I Børne- og Ungepolitik 2018-2022 står der bl.a.: ”Alle børn og unge er lige meget værd og skal have de samme muligheder uanset forudsætninger og udfordringer. Vores børn og unges trivsel og udvikling er et fælles ansvar, der angår os alle.”

Hvis man fra politisk hold mener det alvorligt, bør man også sikre folkeskolerne den fornødne økonomi, så skolerne kan efterleve intentionerne med en fælles børne- og ungepolitik. Både på normalområdet og på det specialiserede område.

Som formænd for de 8 bestyrelser følger vi selvfølgelig med og kan se og høre, at der allerede nu venter hårde forhandlinger, når det gælder næste års økonomi.

Vi ved også, at flere penge ikke altid er svaret, men vi må bare konstatere, at når det kommer til folkeskolerne, så er kasserne tomme – og nogle steder lidt mere end det.

Mere konkret betyder det, at vi på alle skoler får endnu sværere ved at imødekomme de ønsker, der er fra politisk hold til folkeskolerne. Men det betyder også, at det bliver sværere at nå 2030-visionerne for Rebild Kommune. Derfor håber vi på vegne af børn og forældre i Rebild Kommune, at Rebild Byråd kan enes om en økonomisk styrkelse af kommunens folkeskoler. Ikke mindst i erkendelse af, at området er underfinansieret.

 

 

Som man kan læse i Midthimmerlands Folkeblad tirsdag, den 20. august, Hvor der i et læsebrev af Flemming Christensen   læser man at der er solgt en grund på Højdedraget til et anpartsselskab med en egenkapital på 1 krone. Anpartsselskabet har købt en grund på 2902 kvm, til 1.100.000 kr. hvor der skal bygges 10  rækkehuse á 160 kvm  hver inkl. have og parkeringsplads til to biler til en pris af 110.000 kr. pr. grund?  Hvordan vil kommunen få plads til 25% grønt område når man på nye udstykninger forlanger 25% til grøn område? Det er dog ufatteligt, at man kan dumme sig så meget. Det er jo en hån mod lokale byggefirmaer uden at det har været i udbud. Man kunne som almindelig borger få den opfattelse, at der i Rebild Kommune foregår noget i det skjulte, som vi ikke må få at vide.

Nu må det samlede byråd og planlægere stilles til ansvar for disse tåbelige handlinger og komme med et svar på debat-indlægget fra Flemming Christensen!

Jeg har endnu ikke oplevet, at mine indlæg her i bladet de seneste 3-4 år, at få  svar fra byrådet. Jeg er efterhånden kommet frem til, at enten tør de ikke eller også ved de ikke hvad de skal svare,  da de ikke vil stå ved sandheden, som den er. Jeg får mange tilkendegivelser fra mine medborgere, som er af samme mening som mig. 

Lokalplan 321 Haren
Flemming Christensen gør i sit læsebrev opmærksom på, at Rebild Kommune nu vil give tilladelse til at bygge kun 30 meter fra Mastrup Bæk, hvor der er mange  sjælende ynglende fuglerarter, på trods at der er en å-beskytelseslinje på 150 meter, når man læser Kommuneplanen  fra 2017-2029, fremgår det, at områderne omkring søerne er fredede som naturbeskyttede områder. Det strider også imod hvad der står i ”Hvidbogen” om behandlingssvar til Kommuneplanen fra 2017-2029, så kommunalpolitikerne og planlæggerne må ikke have læst  i rapporten, som de i sin tid selv var med til at lave. Den trænger  allerede til en revidering, da den ikke lever op til  FN’s verdensmål.

Det kræver også et svar fra det samlede byråd!

Sundhedudvalget
Nu blinker det igen kraftig rødt i Sundhedsudvalget med røde ører.

Jeg kan godt forstå, at du Lene Aalestrup (K) blev hed om ørerne, da du fik den sidste  økonomi-vurdering,  der viser et overforbrug op over 19 mill. kr.  resten af året, mod et forventet forbrug på 8,4 mill. kr. før sommerferien. Har man ikke i Sundhedudvalget fundet ud af, at der er og bliver flere ældre borgere, som har behov for mere velfærd og pleje. Det viser jo, at I ikke har har styr på noget som helst i udvalget.

Sundhedshus - drop det. Der er ingen økonomi til det!
Lene Aalestrup har du penge kan du få, men du har ingen, så du kan ikke få. Brug hellere de afsatte midler  til mere omsorg og pleje. Ansæt i stedet mere plejepersonale, så  der kan blive flere til at løfte opgaven og blive mere tid til den enkelte borger. ”Bedstefar kom ikke i bad i dag”, fordi der var ikke tid. De stakkels SOSU assistenter og hjemmehjælpere løber stærkt i hverdagen med det til følge, at de går ned med strees og langtidssygemeldinger.

Porsborgparken
Nu sker der noget glædeligt - erhvervsbyggeri ved motorvejen.

Det er på Porsborgparken det sker - et erhvervsprojekt  med plads til 16 nye virksomheder indenfor e-handels- og logistikvirksomheder med forhåbentligt mange nye arbejdspladser til vores kommune. Det skal fremover styrke en videre udvikling på Porsborgparken og tiltrækker endnu flere nye virksomheder, og flere nye tilflyttere til vores oplandsbyer med udsigt til flere skattekroner i den slunkne kommunekasse.

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed på Hobrovej også kaldet ”Harbostrasse” burde fjernes helt. Hvorfor nu bruge 40.000 kr. på inspetion af projektet?

Det er som om kommunen holder på kronen, men lader daleren rulle, hvis man havde tænkt sig om kunne der være blevet fjernet en en flade mere for de 40.000 kr. Forvaltningen fik fortaget en trafiksikkerhedsinspektion  med det resultat, af rådgiveren kom til den konklusion, at det var bedst at  bibeholde midterhellen for at mindske den tunge trafik gennem byen og holde farten nede. Hobrovej er ikke bygget til ”tung”  trafik. Få nu lavet den venstresvingsbane ved Rema 1000. Det vil lette nogle af de trafikale problemer. Vi har ikke brug for  så brede fortove, som der er der. Der vil være god plads til at lave en venstresvingsbane.  Der blev lavet en omfartsvej ned Mosbæksalle`og videre ad Mercurvej til den tunge trafik med de stor lastvognstog, så sæt et skilt op i begge ender af Hobrovej med påskriften: ”Kun med  ærinde til butikkerne” og led den tunge trafik uden om Hobrovej.

Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, 9530 Støvring

 

Af Flemming Christensen,
Rådyret 64, 9530 Støvring

Læs mere ...

Læs mere ...

Af Det Konservative Folkeparti i Rebild: Jeanette Sagan, Holger Pedersen
og Lene Aalestrup

Læs mere ...

Så kom den længe ventede beretning fra Støvring Museumsforening endelig til alle os lokalhistorisk interesserede medlemmer af foreningen.

Støvring Museum holder til på vores gode gamle Højskole på Hobrovej foran det nye rådhus.

Området omkring Støvring er rigt på fortidsminder og rummer bl.a. flere bronze og jernalderbebyggelser ved Høje Støvring og i Støvring Ådale.

Den nærmeste fortid er ganske godt repræsenteret, ikke blot på museet, men også med talrige ”gamle ting og sager” fra de seneste århundredes Støvring.

Vi håber ad åre, at få mere plads til en permanent udstilling af alle disse herligheder, som for nærværende er opmaganiseret, således at de kan glæde de kommende generationer i Støvring og omegn.

Men disse ønsker kræver flere interesserede og aktive medlemmer, donationer fra fonde og ikke mindst opbakning og forståelse i byrådet for foreningens betydning for kulturlivet i Rebild Kommunes hovedby.

Efter 40 års bosættelse i Himmerland, nær Støvring og flerårigt medlem af Støvring Museumsforening skal jeg med dette læserbrev opfordre alle borgere med interesse for lokalhistorie om at melde sig ind i foreningen.

Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping

 

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00